DATAS DAS PROBAS PARA O ALUMNADO QUE PERDEU O DEREITO A AVALIACIÓN CONTINUA

 

Profesora: Ángeles Rubio Lera, martes 24 maio, 17 h, aula 23 Ver máis

Profesora: Belén Rouco López, xoves 26 maio, 16 h, aula 20

Profesor: Diego Paz, Linguaxe Musical 2 GP: xoves 26 maio, 19 h, aula 21

                                  Pedagoxía: martes 10 maio, 12 h, aula 17

Profesora: María Dios Domínguez, martes 24 maio, 20 h, aula 20

 

    En caso de perda do dereito á avaliación continua procederase á realización dunha única proba (lectura rítmica, lectura entondada, exercicio auditivo e exercicio teórico) ao final do curso baseada nos contidos especificados na programación establecida para dito curso. Avaliarase dita proba seguindo os mesmos criterios de avaliación especificados na programación de Linguaxe Musical para a avaliación ordinaria.